مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
امتحان نهایی
1396/03/25 امتحان نهایی جامعه شناسی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
10603
1396/03/25 امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
32237
1396/03/22 امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
10147
1396/03/22 امتحان نهایی عربی 3 خرداد 96+پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
39785
1396/03/20 امتحان نهایی حسابان خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي )
16218
1396/03/20 امتحان نهایی زیست شناسی 2 خرداد 96 + پاسخ
( سوم تجربي )
35179
1396/03/20 امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
10487
1396/03/18 امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
12874
1396/03/16 امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 96+پاسخ
( سوم تجربي )
53219
1396/03/16 امتحان نهایی عربی 3 انسانی خرداد 96+پاسخ
( سوم انسانى )
10740
1396/03/16 امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 96+پاسخ
( سوم رياضي )
13792
1396/03/13 امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
16872
1396/03/13 امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
104229
1396/03/11 امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 96+ پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
57350
1396/03/10 امتحان نهایی ادبیات فارسی انسانی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم انساني )
12379
1396/03/10 امتحان نهایی فیزیک چهارم ریاضی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم رياضي )
15048
1396/03/10 امتحان نهایی فیزیک چهارم تجربی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم تجربي )
23738
1396/03/09 امتحان نهایی ریاضی انسانی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
18927
1396/03/09 امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
47179
1396/03/08 امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 96 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
35454
1396/03/07 امتحان نهایی فیزیک 3 ریاضی خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي )
32299
1396/03/07 امتحان نهایی فیزیک (3) تجربی خرداد 96 + پاسخ
( سوم تجربي )
52192
1396/03/07 امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
14527
1396/03/06 امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال خرداد 96 +پاسخ
( چهارم رياضي )
20390
1396/03/06 امتحان نهایی زیست شناسی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم تجربي )
37687
1396/03/06 امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی خرداد 96 +پاسخ
( چهارم انساني )
12547
1396/03/04 امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد 96 + پاسخ
( سوم انسانى )
33172
1396/03/04 امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 96 +پاسخ
( سوم رياضي )
29647
1396/03/04 امتحان نهایی ریاضی 3 خرداد 96 + پاسخ
( سوم تجربي )
68874
1396/03/03 امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد 96 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
38024
1396/03/03 امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی (اقليت هاي مذهبي) خرداد 96 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
8537
1396/03/02 امتحان نهایی دین و زندگی 3 (ویژه اهل سنت ) خرداد 96+ پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
28961
1396/03/02 امتحان نهایی دین و زندگی 3 (شیعیان) خرداد 96 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
84842
۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸:۱۲:۲۶ 1111 بازدید